.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
search child

Công bố thông tin năm 2018

Công bố thông tin năm 2018
21/02/2023 226 lượt xem

1. Thống nhất báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận

2. Quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 và Trích lập các quỹ từ lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận

3. Báo cáo tài chính năm 2016 (điều chỉnh sau khi có Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương năm 2016 và Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2016 của UBND tỉnh)

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

5. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2018

6. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2017

7. Quyết định v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 và trích lập các quỹ từ lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.

8. Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018.

9. Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm cuối (2018-2020) của kế hoạch 5 năm (2016-2020) của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.

10. Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận

11. Phụ lục III - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016 - 2020) và Kế hoạch điều chỉnh 3 năm cuối (2018 - 2020)

12. Phụ lục IV - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

Top
X