.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
search child

Công bố thông tin năm 2019

Công bố thông tin năm 2019
21/02/2023 206 lượt xem

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận báo cáo công bố công khai thông tin của doanh nghiệp theo các Phụ lục tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015, cụ thể:
1. Nội dung công bố thông tin:
1.1/ Phụ lục III : Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp.
1.2/ Phụ lục số IV: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.
1.3/ Phụ lục số V: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo.
1.4/ Phụ lục số VI: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018.
1.5/ Phụ lục số VII: Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018.
1.6/ Phụ lục số VIII: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018
1.7/ Báo cáo tài chính năm 2018 của doanh nghiệp. (đã lập theo Phu lục IX Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015.
1.8/ Phụ lục số X: Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018. (chưa được phê duyệt)
2. Hình thức công bố thông tin:
Công ty đã thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử http://www.lamnghiepbinhthuan.com.
Công TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận báo cáo Sở Tài chính xem xét tổng hợp.

Xem file

Top
X