.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
search child

Công bố thông tin 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Công bố thông tin 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
21/02/2023 260 lượt xem

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận báo cáo công bố công khai thông tin của doanh nghiệp theo các Phụ lục tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015, cụ thể:

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận báo cáo công bố công khai thông tin của doanh nghiệp theo các Phụ lục tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015, cụ thể:

Báo cáo tài chính năm 2018 của doanh nghiệp. (đã lập theo Phu lục IX Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015.

 

Top
X