Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thông qua phương án sắp xếp đổi mới các công ty Lâm nghiệp

  • Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thông qua phương án sắp xếp đổi mới các công ty Lâm nghiệp

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Phương thông qua Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới các Công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý.