Sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

Thứ năm - 06/10/2016 16:08

BÁO CÁO

Sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 9 tháng đầu năm

và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm

I- Đặc điểm, tình hình chung

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP; công văn 2095/TTg-ĐMDN ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

Ngày 16/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3616/QĐ-UBND về việc hợp nhất hai doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (mới).

Bước sang năm 2016, năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình hợp nhất, tình hình chung của Công ty có những mặt thuận lợi và khó khăn như sau:

1- Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện kịp thời, hiệu quả trong công tác bàn giao hợp nhất cũng như trong triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của UBND tỉnh, các sở ngành và các địa phương liên quan.

- Quy mô của Công ty lớn mạnh hơn, có đủ tiềm lực về vốn, vùng nguyên liệu để phục vụ cho dự án đầu tư nhà máy gỗ nhân tạo sau này.

- Nội bộ đoàn kết, nhất trí, đồng thuận cao trong việc quyết tâm xây dựng và phát triển Công ty.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và hầu hết CNVC có năng lực, kinh nghiệm và kỹ năng làm việc tốt, trách nhiệm với công việc được giao.

- Tập thể Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, các đoàn thể quần chúng có sự chỉ đạo và phối hợp hoạt động có hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu trong quá trình, xây dựng phát triển Công ty.

2- Khó khăn

- Tình hình thị trường đối với sản phẩm rừng trồng và hàng mộc của Công ty tiêu thụ khó khăn do giá bán sản phẩm giảm sút và cạnh tranh gay gắt hơn.

- Nguyên liệu gỗ cho chế biến hàng mộc khan hiếm hơn trước chủ trương của Chính phủ cấm khai thác rừng nhất là khu vực Tây nguyên thời gian gần đây đã đẩy giá gỗ tăng cao.

- Một số CBCNV thời gian đầu hợp nhất hai Công ty có hiện tượng dao động tư tưởng dẫn đến thắc mắc, khiếu nại phải mất thời gian khá dài để giải thích, thuyết phục mới ổn định được tình hình chung.

- Đội ngũ CBCNV nhìn chung vẫn còn nhiều bất cập, một số trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu công việc, đội ngũ kế thừa còn yếu và thiếu; nơi thừa, nơi thiếu chưa thể điều động, luân chuyển vì yêu cầu khách quan của việc tái cơ cấu về mặt nhân sự Công ty.

II- Những kết quả đạt được trên các mặt hoạt động của Công ty 9 tháng đầu năm

1- Về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự: Sau khi hợp nhất Công ty, tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty được hình thành theo cơ cấu như sau:

a- Về mặt chính quyền gồm có:

- Chủ tịch công ty.

- Ban Tổng Giám đốc công ty (01 TGĐ và 03 PTGĐ).

- Ban Kiểm soát công ty (01 chuyên trách, 02 bán chuyên trách).

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ công ty: 23 người.

+ Phòng Tổ chức – Hành chính : 09 người.

+ Phòng Tài chính – Kế toán : 05 người.

+ Phòng Kế hoạch – Kinh doanh : 04 người.

+ Phòng Kỹ thuật – Quản lý rừng : 05 người.

- Các đơn vị chi nhánh trực thuộc Công ty:

+ Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân : 88 người.

+ Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam : 28 người.

+ Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Bắc : 11 người.

+ Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình : 13 người.

+ Xí nghiệp Chế biến gỗ Phan Thiết : 83 người.

+ Xí nghiếp Chế biến gỗ Đức Long : 54 người.

+ Cửa hàng Nội thất Việt, Quận 7, TP.HCM : 05 người.

Tổng CBCNV : 311 người.

b- Về tổ chức cơ sở đảng: Đảng bộ Công ty gồm 05 chi bộ trực thuộc và 73 đảng viên gồm:

- Chi bộ Văn phòng Công ty : 14 đảng viên.

- Chi bộ XNLN Hàm Tân : 30 đảng viên.

- Chi bộ XNLN Hàm Thuận Nam : 09 đảng viên.

- Chi bộ XNLN Bắc Bình : 05 đảng viên.

- Chi bộ XNCBG Phan Thiết : 15 đảng viên.

Ban Chấp hàng Đảng bộ 11 đồng chí, Ban Thường vụ 03 đồng chí, UBKT Đảng ủy 05 đồng chí.

c- Về các đoàn thể quần chúng trong Công ty:

- Công đoàn cơ sở Công ty: Khoảng 300 đoàn viên, 06 CĐCS thành viên và 01 công đoàn bộ phận văn phòng, BCH có 11 đồng chí, UBKT công đoàn có 05 đồng chí.

- Đoàn cơ sở thành viên Công ty : 75 đoàn viên.

- Hội Cựu Chiến binh Công ty : 30 hội viên.

- Ban Thanh tra nhân dân Công ty : 07 thành viên.

2- Về kết quả thực hiện kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh:

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2016

Ước thực hiện 9 tháng đầu năm

% Hoàn thành

I. Các chỉ tiêu tài chính

1

Doanh thu

Tỷ đồng

88,500

39,000

44,06

2

Lợi nhuận trước thuế

//

28,300

15,000

53,00

3

Nộp ngân sách

//

9,206

7,700

83,64

4

Thu nhập BQ (người/tháng)

Triệu đồng

7,500

7,158

71,58

II. Các chỉ tiêu SXKD

1

Trồng rừng

Ha

868,80

845,00

97,26

2

Khai thác rừng trồng

//

1.094,00

665,00

59,87

3

Chăm sóc rừng trồng

//

10.570,87

1.648,00

15,59

4

Quản lý bảo vệ rừng

//

18.129,00

18.129,00

100,00

5

Sản xuất cây giống

Triệu cây

3,000

2,935

97,85

6

Sản xuất hàng mộc

M3

750

430

57,33

3- Về thực hiện nhiệm vụ công tác khác

a- Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự

- Trong kỳ, sau khi hợp nhất, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân trở thành Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân, các Đội Lâm nghiệp trực thuộc Công ty chuyển thành các Trạm Lâm nghiệp trực thuộc Xí nghiệp. Tháng 5/2016, Công ty thành lập thêm Siêu thị Nội thất Việt La gi nhằm mở rộng thị trường đồ gỗ tại La gi và tạo thêm việc làm cho bộ máy gián tiếp của Văn phòng Xí nghiệp.

- Thực hiện tuyển dụng 13 người, cho thôi việc 24 người, bổ nhiệm một số chức danh như kế toán trưởng, trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh; điều động, luân chuyển một số chức danh phó giám đốc xí nghiệp và phó phòng KT-QLR Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân; điển hình là việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ chốt từ các tổ lâm nghiệp trở lên đối với Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân…

- Tổ chức thi tay nghề và nâng lương cho 83 công nhân chế biến gỗ. Nâng bậc lương đến niên hạn cho 34 nhân viên.

- Cử 40 lượt CBCNV tham gia các lớp học bồi dưỡng ngắn hạn do Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp và đơn vị VCCI Bình Thuận tổ chức.

- Hoàn thành cơ bản việc xây dựng lại hệ thống thang bảng lương, mức lương và chuyển xếp lương mới theo quy định mới của Nhà nước đối với CBCNV Công ty.

b- Công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp

- Thực hiện tốt công tác tuần tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc nổi cộm, điểm nóng cần phải tập trung lực lượng để xử lý.

- Thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê rừng và điều tra hiện trạng rừng trên diện tích Công ty quản lý sử dụng.

- Công tác xác lập phương án quản lý rừng bền vững với sự hỗ trợ của Viện Chứng chỉ rừng và của Chương trình UNREDD đã cơ bản hoàn thành.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp về lâm sinh như: thâm canh rừng, chọn giống tốt, tăng cường phân bón… nhằm từng bước tăng năng suất và chất lượng rừng trồng đạt giá trị cao.

c- Về công tác quản lý doanh nghiệp

- Các phòng nghiệp vụ Công ty đã tích cực tham mưu ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định trong Công ty về các lĩnh vực quản lý chung và các lĩnh vực chuyên môn như quản lý tài chính, quản lý kỹ thuật, quản lý lao động tiền lương… cho phù hợp với Công ty sau khi hợp nhất. Đang tiến hành xây dựng giá thành rừng trồng, sản phẩm hàng mộc nhằm giúp Công ty quản lý vốn hiệu quả hơn.

- Công tác thực hiện Chương trình Kaizen – 5S vẫn được duy trì tương đối tốt.

4- Công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa 9 tháng đầu năm 2016: 212.740.000 đồng; trong đó:

- Xây nhà tình thương : 50.000.000 đồng.

- Quỹ vì người nghèo : 36.870.000 đồng.

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa : 36.670.000 đồng.

- Quỹ khuyến học : 45.000.000 đồng.

- Quỹ ủng hộ Hội Nạn nhân da cam: 13.000.000 đồng.

- Phụng dưỡng Mẹ VNAH và Gia đình Liệt sỹ: 16.200.000 đồng.

- Công tác xã hội từ thiện khác: 15.000.000 đồng.

PHẦN THỨ HAI

Kết quả thực hiện công tác, thi đua, khen thưởng 9 tháng đầu năm 2016

I- Công tác thi đua

Sau khi thực hiện việc hợp nhất hai Công ty cũ để thành lập Công ty mới đi vào hoạt động ổn định. Ngày 27/5/2016, Công ty mới tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động. Đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2016. Quá trình tổ chức thực hiện đã đạt được một số kết quả như sau:

1- Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và công tác

Với những biện pháp tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD ngay từ đầu năm; cùng với sự nổ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, các lĩnh vực hoạt động SXKD đều đạt khá, thậm chí chỉ tiêu trồng rừng năm nay đã hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn. Công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, chất lượng rừng sau khi trồng đều đạt yêu cầu. Số vụ cháy rừng, chặt phá rừng nhất là rừng tự nhiên đều được hạn chế đáng kể.

Các phòng nghiệp vụ Công ty cũng đã tích cực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; phối hợp tốt với các đơn vị cơ sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của Công ty.

2- Thi đua thực hiện phong trào tiết kiệm, chống lãng phí

Công ty đã tích cực đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Công ty. Trên các mặt hoạt động như: Tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, nước, vật tư, nguyên liệu, chi tiêu hành chính, đầu tư… đều đã có những kết quả tích cực về mặt lợi ích chung, còn giúp cho CBCNV có thêm ý thức tốt trong công tác này.

3- Phong trào phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và áp dụng kỹ thuật mới

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Công ty, 9 tháng qua đã có nhiều cá nhân có sáng kiến và một số sáng kiến đã áp dụng vào hoạt động SXKD và công tác có hiệu quả như: Một số sáng kiến về mẫu hàng mới, cải tiến giảm chi tiết hàng mộc, làm xe đẩy nguyên liệu, sắp xếp một số công đoạn sản xuất để tiết kiệm thời gian…

4- Phong trào học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn

Nhằm đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong kỳ, Công ty đã cử 40 lượt người tham gia dự các lớp nghiệp vụ ngắn hạn, kết quả học tập đều đạt khá, giỏi sau đợt học.

II- Công tác khen thưởng

Trong 9 tháng đầu năm, Công ty xét khen thưởng các đợt:

1- Đợt 6 tháng đầu năm:

* Về tập thể: Có 12 tập thể:

1. Tổ Lâm nghiệp Suối Dứa – Trạm Lâm nghiệp Thắng Hải.

2. Tổ Lâm nghiệp Suối Lá – Trạm Lâm nghiệp Thắng Hải.

3. Tổ Lâm nghiệp Suối Đôi – Trạm Lâm nghiệp Tân Thắng.

4. Tổ Lâm nghiệp Suối Hàn – Trạm Lâm nghiệp Tân Thắng.

5. Tổ Lâm nghiệp Số 2 – Trạm Lâm nghiệp Tân Tiến.

6. Tổ Lâm nghiệp Số 3 – Trạm Lâm nghiệp Tân Tiến.

7. Tổ Lâm nghiệp Số 4 – Trạm Lâm nghiệp Tân Tiến.

8. Tổ Lâm nghiệp Số 4 – Trạm Lâm nghiệp Sông Phan.

9. Trạm Lâm nghiệp Tân Tiến.

10. Trạm Lâm nghiệp Sông Móng.

11. Tổ Chi tiết – Xí nghiệp chế biến gỗ Phan Thiết.

12. Tổ Lắp ráp – Xí nghiệp chế biến gỗ Phan Thiết.

* Về cá nhân: Có 77 CBCNV.

2- Khen thưởng đột xuất (chuyên đề):

* Hoàn thành tốt công tác phòng chống cháy rừng:

- Về cá nhân: Có 05 CBCNV.

* Hoàn thành tốt công tác trồng rừng:

- Về tập thể: Có 03 tập thể:

1- Tổ Lâm nghiệp Suối Lá – Trạm Lâm nghiệp Thắng Hải.

2- Tổ Lâm nghiệp Cô Kiều – Trạm Lâm nghiệp Tân Thắng.

3- Tổ Lâm nghiệp Số 1 – Trạm Lâm nghiệp Tân Tiến.

- Về cá nhân: Có 11 CBCNV.

* Hoàn thành tốt khai trương siêu thị Nội thất Việt La gi:

- Về tập thể: Có 03 tập thể:

1- Siêu thị Nội thất Việt La gi.

2- Phòng KH-KD Công ty.

3- Xí nghiệp Chế biến gỗ Đức Long.

- Về cá nhân: 02 CBCNV

1- Nguyễn Văn Tuấn: TP.KH-KD Xí nghiệp kiêm trưởng Siêu thị.

2- Nguyễn Văn Cành: Kế toán Siêu thị.

III- Đánh giá chung

Qua tổ chức phong trào thi đua năm 2016 do điều kiện năm đầu thành lập Công ty mới, công tác tổ chức phong trào có chậm so với các năm trước cho nên các hoạt động phong trào những tháng đầu năm còn thiếu sự quan tâm từ các đơn vị cơ sở. Tuy nhiên, sau đó hầu hết các tập thể và cá nhân trong toàn Công ty đã tích cực hưởng ứng phong trào, xây dựng kế hoạch thi đua và đăng ký với Công ty và đã tổ chức triển khai tốt trong từng đơn vị.

PHẦN THỨ BA

Kế hoạch phong trào thi đua 3 tháng cuối năm 2016

1- Về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh và tài chính đề ra trong năm 2016. Tập trung đẩy mạnh doanh thu tiêu thụ gỗ rừng trồng, chế biến gỗ…

2- Về thực hiện nhiệm vụ công tác khác:

- Thực hiện Phương án thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thực hiện hoàn thành việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững – xin cấp chứng chỉ rừng bền vững cho Công ty.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Kaizen – 5S trong toàn Công ty.

- Đẩy mạnh tiến độ xây dựng Nhà làm việc Công ty phấn đấu hoàn thành trước Tết âm lịch.

- Triển khai công tác chăm sóc, phòng chống cháy rừng trồng. Chú trọng quản lý bảo vệ tốt rừng tự nhiên.

- Tích cực xử lý có kết quả các công việc tồn đọng từ trước đến nay.

3- Các giải pháp và tổ chức thực hiện

* Các giải pháp

- Phát động đợt thi đua nước rút trong quý 4 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại theo kế hoạch đề ra.

- Rà soát, sắp xếp lại bộ máy và nhân sự cho phù hợp với tình hình chung của Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và tích cực bám sát cơ cở để cùng tháo gỡ những khó khăn cùng cơ sở.

- Chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời của cơ sở với Công ty để lãnh đạo Công ty xử lý công việc kịp thời hơn.

- Nâng cao kỹ năng phối hợp giữa các phòng, các cơ sở; giữa phòng và cơ sở để nâng cao chất lượng công việc tham mưu cho lãnh đạo Công ty.

- Đẩy mạnh hơn phong trào phát minh sáng kiến và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Công ty.

- Các đơn vị trực thuộc Công ty tích cực hơn trong đề xuất khen thưởng đột xuất kịp thời đối với tập thể, cá nhân đóng góp thành tích tốt trong phong trào.

* Tổ chức thực hiện

- Sau hội nghị sơ kết, các đơn vị trực thuộc Công ty tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác còn lại trong quý 4 để xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo đăng ký thi đua với Công ty.

- Quá trình thực hiện, các đơn vị định kỳ theo quy định báo cáo kết quả thực hiện về Công ty.

- Các đơn vị trực thuộc thường xuyên tuyên truyền trong CBCNV nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, hưởng ứng phong trào thi đua tích cực, sâu rộng. Đồng thời, kịp thời đề xuất khen thưởng đột xuất đối với những tập thể, cá nhân đạt thành tích nổi cộm qua phong trào tại đơn vị mình./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

img 2793

img 2798

img 2794

img 2811

img 2791

img 2789

img 2817

img 2821


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bạn có quan tâm

Cũ hơn