Lâm nghiệp Bình Thuận

Đoàn chuyên gia GFA đánh giá duy trì công tác quản lý rừng bền vững năm 2018

Năm 2018 Hội đồng quản lý rừng thế giới - FSC đã tổ chức đánh giá các hoạt động trong công tác duy trì quản lý rừng tại Công ty theo định kỳ hàng năm - năm 2018. Nhìn chung rừng của Công ty được quản lý bảo vệ tương đối tốt theo nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế, được các chuyên gia Hội đồng quản lý rừng thế giới - FSC đánh giá cao. Việc thực hiện các tiêu chuẩn của FSC không chỉ góp phần đem lại tính bền vững về mặt kinh tế mà còn về môi trường và xã hội trong hoạt động quản trị rừng.